Ustanavljanje

Potek ustanovitve

Lokalna enota se ustanovi na območju ene ali več sosednjih župnij, če na njihovem teritoriju živijo vsaj trije člani društva. Naloge lokalne enote so, da na svojem območju: sprejme in izvaja lasten program, izvaja program Društva SKAM, izvršuje sklepe organov društva.

  • Na osnovi ustno ali pisno izraženega interesa bodisi članov, pastoralnega delavca, mladinske skupine ali ocene o koristnosti ustanovitve lokalne enote ustanovni sestanek sveta lokalne enote skliče kolegij Društva SKAM, ki lahko poskrbi tudi za prostor ustanovnega sestanka in za prisotnost predstavnika društva.
  • Na ustanovni sestanek so vabljeni vsi člani društva, ki živijo in delajo na območju, za katerega se lokalna enota ustanavlja in drugi mladi. Sestanek je sklepčen, če so prisotni vsaj trije člani.
  • Na dnevnem redu ustanovnega sestanka morajo biti vsaj naslednje točke: ugotovitev prisotnosti, izvolitev odbora lokalne enote (vsaj predsednika, tajnika in blagajnika) in sprejem poslovnika lokalne enote (ki je že vnaprej pripravljen).
    Na ustanovnem sestanku je treba pisati zapisnik in ga poslati kolegiju. Sestanek vodi predstavnik Društva SKAM ali predlagatelj lokalne enote. Pravico do glasovanja in izvolitve imajo vsi prisotni člani.
  • Sklep o ustanovitvi lokalne enote velja, ko ga potrdi kolegij društva (predvidoma v tednu dni).
Kontakt
Alen Prelesnik
Referent za lokalni razvoj
040 211 887
  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si