Organiziranost društva

Skupnost katoliške mladine upravljajo naslednji organi, potrjeni na občnem zboru, kot najvišjem organu društva:

  • Izvršni odbor – Izvršni odbor je izvršni organ društva. Opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor društva ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. (Statut, 29. člen)
  • Kolegij – Kolegij društva kot pomožni izvršni operativni organ izvršnega odbora v svojem imenu in na račun izvršnega odbora opravlja operativne, organizacijske, upravne, administrativne, strokovne, tehnične in druge naloge po pooblastilu izvršnega odbora. (Statut, 31. člen)
  • Nadzorni odbor – Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva predvsem namensko in smotrno ter učinkovito in gospodarno uporabo sredstev in premoženja društva. (Statut, 36. člen)
  • Razsodišče – Razsodišče odloča o sporih v zvezi s članstvom v društvu, o izrekanju ukrepov proti članom društva, ki kršijo statut, program in druga pravila društva, o sporih glede pristojnosti organov društva ter o drugih sporih, za reševanje katerih po statutu ni pristojen kak drug organ. (Statut, 37. člen)
  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si