Splošni pogoji

Kolikor ni pri posameznem projektu drugače določeno, veljajo ti pogoji poslovanja Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine.

Prijava in plačilo

Postopek prijave izvedete z e-prijavnico ali osebno na sedežu društva. Ob prijavi ste dolžni navesti podatke (ime in priimek, datum rojstva, kraj bivanja, telefon, e-pošto, status) in predložiti dokumente, ki jih zahteva program, ter poravnati prispevke. V primeru, da udeleženec ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, ki bi nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava je po plačilu zavezujoča. Od nje lahko odstopite le v skladu z določili o odpovedi.

Prispevek plačate tako, da znesek nakažete na transakcijski račun. Plačilo morate izvesti najkasneje 5 dni po prijavi oz. takoj ob prijavi, če je do začetka programa manj kot 14 dni.

Številka računa je: SI56 3000 0001 0177 470 (SBERBANK, BIC/SWIFT: SABRSI2X)
Sklicna številka: 00 <str.mesto>–<ID_osebe>
Na e-naslov vam bomo najkasneje naslednji delovni dan poslali povratno informacijo z vsemi potrebnimi podatki za izvršitev nakazila.

Rezervacij ne sprejemamo. Prijava brez vplačanega prispevka je le informativna in vam prosto mesto zagotavlja do 5 dni. Če bo program potekal v tujini, morate, če se stari do vključno 16 let, ob prijavi predložiti tudi izjavo staršev ali skrbnikov, da se strinjajo z vašo udeležbo. Prijav brez predložene izjave ne bomo upoštevali – niti v primeru, da je bilo plačilo že izvedeno.

V primeru, da je informativnih prijav več kot je prostih mest, imajo prednost tisti, ki prej poravnajo prispevek oz. izpolnijo vse obveznosti v zvezi s prijavo.

Zadnji rok za prijavo je 10 dni pred začetkom programa.

Cene

Društvo SKAM ima pravico do povišanja cene najkasneje do 21 dni pred začetkom programa, v primeru sprememb v tečaju valute, povišanja stroškov prevoza (vključno s stroški goriva) ali povišanja pristojbin za določene storitve, ki vplivajo na ceno programa. Udeleženec ima pravico odpovedati prijavo, če podražitev preseže 10 % osnovne cene programa. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice povračila stroškov, ki so bili s strani Društva SKAM že poravnani.

O morebitni spremembi cene programa prijavljene obvestimo po e-pošti.

Društvo SKAM lahko določi, da udeleženci del storitve plačate na kraju samem. V tem primeru Društvo SKAM ne nastopa kot organizator ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja udeleženec vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Odpovedi in vračilo

V primeru, da odstopite od prijave, ima Društvo SKAM pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila je odvisna od časa, v katerem ste predložili odpoved. Veljavna je le pisna odpoved ali odpoved po e-pošti.

V primeru odpovedi bomo denar vračali po naslednjem ključu:

 • do 30 dni pred začetkom programa: 90 % cene programa,
 • 29 do 22 dni pred začetkom programa: 80 % cene programa,
 • 21 do 15 dni pred začetkom programa: 70 % cene programa,
 • 14 do 8 dni pred začetkom programa: 50 % cene programa,
 • 7 do 1 delovni dan do 12. ure pred dnevom začetka programa: 20% cene programa.V primeru kasnejše odpovedi (zadnji delovni dan pred odhodom po 12. uri oz. na dan odhoda) ali neudeležbi brez odpovedi denarja ne bomo vračali.
  Prijavljenim, ki bodo ob odjavi do 8 dni pred odhodom sami zagotovili zamenjavo bomo vrnili 90% cene programa. Enak odstotek bomo vrnili tudi prijavljenim, ki se bodo odjavili do zadnjega delovnega dne do 12. ure in dostavili potrdilo o bolezni najkasneje do 5 dni po koncu programa.

V primeru odpovedi ali zamenjave ste dolžni poravnati tudi administrativne stroške v višini 5 EUR.

Če program zapustite preden se zaključi ali ste s strani vodstva izključeni, ob vrnitvi nimate pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

Vračilo lahko prevzamete na transakcijskem računu (sporočiti nam morate podatke) do najkasneje 10 dni po izvedbi programa. Po tem roku bomo šteli, da ste se pravici do vračila odpovedali.

Fotografije

Udeležence naših programov seznanjamo, da bo na vsakem dogodku ali programu možno fotografiranje in snemanje, ter da se bodo fotografije in video vsebine uporabile v SKAM obvestilniku, na spletni strani skam.si, socialnih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, SnapChat, YouTube itd.), v tiskanih medijih ali na plakatih na javnih mestih. Fotografije, na katerih bodo osebe, ki se ne želijo fotografirati v prej omenjene namene, ne bomo uporabili ter jih bomo izbrisali iz arhiva fotografij Društva SKAM.

Varovanje zasebnosti

Društvo SKAM z namenom zagotavljanja izvajanja programov zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja ter s privolitvijo udeležencev naših programov, preko katere ima dovoljenje, katere podatke sme kot izvajalec zbirati in obdelovati.

Društvo SKAM udeležencem zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Udeleženec naših programov mora predhodno aktivno privoliti, da je seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osnovnimi podatki:

 • večji nadzor in učinkovito izvajanje nadzora nad osebnimi podatki: podajanje jasne in izrecne privolitve, za katere namene se sme uporabljati pridobljene podatke;
 • lažji dostop do lastnih osebnih podatkov: posameznik je v Izjavi o varovanju osebnih podatkov na jasen in razumljiv način obveščen o tem, kako in za kakšen namen se obdelujejo njegovi osebno podatki;
 • pravica do izbrisa (do “pozabe”): če posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od poslovnih subjektov in drugih zahteval, da se njegovi podatki izbrišejo;
 • pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki: do preklica oziroma 5 let po končani aktivnosti;
 • pravica zahteve po popravku, izbrisu ali vložitvi pritožbe;
 • pravica do pravnega sredstva in sankcije: posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa oz. v primeru neukrepanja nadzornega organa ter pravico do odškodnine in odgovornosti.

Osebne podatke udeležencev programov lahko uporabljajo le pooblaščene osebe Društva SKAM ter organizacije, ki so sklenile z Društvom SKAM Pogodbo o poslovnem sodelovanju. Pooblaščene osebe Društva SKAM so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov, upoštevanja teh določil o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti ter morajo ravnati v skladu z določili teh Splošnih pogojev poslovanja Društva SKAM in Izjave o varovanju osebnih podatkov Društva SKAM. Le-ta sta urejena v skladu s Splošno uredbo varstva osebnih podatkov (uredba GDPR (EU) 2016/679), kjer je izrecno zapisano, da ni dovoljeno zbiranje, shranjevanje, vpogled, uporaba, posredovanje ali razkritje osebnih podatkov udeležencev programov Društva SKAM tretji osebi, tretji organizaciji ali državi v tržne, promocijske ali druge protizakonite namene brez aktivne privolitve posameznika.

Elektronska obvestila

Društvo SKAM do 2x mesečno, skladno z zakonom, na e-naslove udeležencev naših programov pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki so povezani z dejavnostjo Društva SKAM in predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. Posameznik s prijavo na program predhodno odobri, da Društvo SKAM na njegov elektronski naslov pošilja brezplačna elektronska obvestila društva. V vsakem poslanem sporočilu ima prejemnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil.

Sodelovanje v nagradnih igrah

Udeleženci nagradne igre so lahko le fizične osebe, ki sodelujejo prostovoljno. V nagradno igro ne morejo biti vključene osebe, ki so zaposlene v Društvu SKAM ali neposredno vključene v pripravo programa. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti in ni prenosljiva na druge osebe.

Za potrebe izvedbe nagradne igre Društvo SKAM lahko zbere naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, telefon in e-pošto z namenom identifikacije in obveščanja o pridobljenih nagradah. Nagrajence se izžreba preko analognega žrebanja ali preko spletne aplikacije, namenjene izključno v ta namen. Podatke se po zaključeni nagradni igri ne hrani.

Ljubljana, 25. maj 2018

 • Koledar mladinske pastorale
 • Slovenska škofovska konferenca
 • Urad Republike Slovenije za mladino
 • mlad.si